Cephares

Polityka prywatności

1. Dane administratora

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych jest Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Smętna 12, 31-343 Kraków, Polska. Każdy z administratorów odpowiada w pełnym zakresie za wypełnianie obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej RODO.

Kontakt z administratorami możliwy jest:

listownie pod adresem: Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Smętna 12, 31-343 Kraków, Polska,

telefonicznie: +48 12 662 32 49,
e-mailowo: iodo@cephares.pl.

2. Dane Inspektora Ochrony Danych

Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iodo@cephares.pl

3. Podstawy i cele przetwarzania danych

Dane osób odwiedzających stronę

Odwiedzając naszą stronę, w przypadku braku zmienionych ustawień przeglądarki internetowej, zostawiasz nam o sobie informacje za pomocą plików cookie, które zbierane są dla celów statystycznych i analitycznych oraz poprawy funkcjonalności profilu. Dzięki plikom cookies możemy analizować ruch na stronie internetowej i sposób korzystania z niego jego użytkowników.

Pliki cookies możesz usunąć z historii swojej przeglądarki, a jeśli nie chcesz by zapisywały się na Twoim urządzeniu, możesz zmienić swoje preferencje w ustawieniach przeglądarki, z której korzystasz.

Dodatkowo na naszej stronie umieściliśmy wtyczki do serwisów społecznościowych – Facebook, Instagram, LinkedIn – co powoduje przekazywanie informacji o odwiedzeniu naszej strony tym administratorom, mającym siedzibę poza obszarem EOG. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania danych osobowych przez Administratorów można znaleźć w politykach prywatności portali. Wszystkie wymienione podmioty certyfikowały się w ramach programu Tarczy Prywatności – decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej wystarczający poziom ochrony danych osobowych w ramach transferu danych do USA.

 

Dane pozostawione w formularzach kontaktowych

Umożliwiamy kontakt z Administratorem poprzez zakładkę kontakt i formularze kontaktowe. Dane pozostawione w tych miejscach przetwarzamy:

w celu odpowiedzi na pytanie związane z zakresem świadczonych usług i oferty Administratora, tj. w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
w celu umówienia wizyty na wizytę, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO,
w innych przypadkach, celu odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy, tj. w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

 

Zapis do newslettera

Osoby zapisane do newslettera wyrażają zgodę, poprzez pozostawienie swojego adresu e-mail, na otrzymywanie informacji o działalności i usługach Administratora. Postawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Pliki cookies możesz usunąć z historii swojej przeglądarki, a jeśli nie chcesz by zapisywały się na Twoim urządzeniu, możesz zmienić swoje preferencje w ustawieniach przeglądarki, z której korzystasz.

Dodatkowo na naszej stronie umieściliśmy wtyczki do serwisów społecznościowych – Facebook, Instagram, LinkedIn – co powoduje przekazywanie informacji o odwiedzeniu naszej strony tym administratorom, mającym siedzibę poza obszarem EOG. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania danych osobowych przez Administratorów można znaleźć w politykach prywatności portali. Wszystkie wymienione podmioty certyfikowały się w ramach programu Tarczy Prywatności – decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej wystarczający poziom ochrony danych osobowych w ramach transferu danych do USA.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych są inne podmioty świadczące usługi, dostawcy usług IT, w szczególności poczty e-mail oraz usług serwisowych, firma marketingowa, doradcy prawni (w szczególnych przypadkach), firmy ubezpieczeniowe, odpowiednie organy i nasz personel.

5. Czas przetwarzania danych

  • dane zebrane poprzez formularz kontaktowe będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca od przesłania wiadomości,
  • dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez czas przewidziany przepisami prawa, który w większości przypadków wynosi obecnie 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  • dane będące podstawą do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do upływu czasu przedawnienia roszczeń,
  • dane przetwarzane dla celów marketingowych i wysyłki newslettera będą przetwarzane do czasy wycofania zgody,
  • dane utrwalone na monitoringu wizyjnym, przez okres nie dłuższy niż 30 dni, chyba że nagrania obrazu stanowić będą lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  • Prawo do cofnięcia udzielonej zgody, co pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody,
  • prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu względem danych przetwarzanych w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

7. Obowiązek podania danych

Podanie danych, związane z rejestracją na wizytę jest w pełni dobrowolne a odmowa skutkuje brakiem umówienia na wizytę. Podanie danych przetwarzanych podstawie udzielonej zgody także jest dobrowolne, a odmowa Podanie danych niezbędnych do świadczenia usług medycznych jest wymogiem ustawowym a odmowa ich podania uniemożliwia świadczenie opieki zdrowotnej.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Podane dane nie zostaną poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.