Aktualności

Dodatkowe dofinansowanie dla projektu Cephares w wysokości 8 mln zł!

12/05/2023

Dodatkowe dofinansowanie dla projektu Cephares w wysokości 8 mln zł!

W dniu 9.05 został podpisany z Instytucją Wdrażającą aneks do umowy POIR.04.02.00-00-D007/20-00 Cephares skutkujący zwiększeniem dofinansowania projektu o kwotę ponad 8 mln zł. Aktualna wartość dofinansowania projektu wynosi 75 225 963 zł. Dofinansowanie pozwoli na pełną realizację zamierzania inwestycyjnego realizowanego przy ul. Smętnej 12 wraz z wyposażaniem i infrastrukturą naukowo-badawczą przewidzianą w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, pomimo wzrostu cen i usług spowodowanego skutkami pandemii COVID19 i wojną na Ukrainie. Celem projektu realizowanego przez Instytut Farmakologii jest utworzenie Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego, nowoczesnego ośrodka badań B+R, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.