CEPHARES

O projekcie

Głównym celem przedsięwzięcia realizowanego przez Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN (IF PAN) w Krakowie, jest utworzenie zaawansowanego technologicznie Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) pn. CEPHARES. Nowa infrastruktura badawcza będzie zlokalizowana w rozbudowywanych i modernizowanych obiektach IF PAN, tj. w nowej części głównego budynku jak i w samym budynku głównym przy ul. Smętnej 12. Pomieszczenia laboratoryjne centrum CEPHARES zostaną wyposażone w wysoko zaawansowaną i unikatową aparaturę badawczo-naukową o wartości około 50 mln zł.

Utworzenie centrum CEPHARES przy IF PAN jest odpowiedzią na wyzwania badawcze współczesnej neuropsychofarmakologii i niezaspokojone potrzeby terapeutyczne w obszarze chorób OUN. Nowoczesna infrastruktura badawcza została zaprojektowana pod kątem możliwości realizacji komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) i wymogów stawianych ośrodkom partnerskim dla przemysłu farmaceutycznego.

Prowadzenie badań w obszarze OUN, w oparciu o zasoby infrastrukturalne CEPHARES, zwiększy wielokrotnie szansę na wykorzystanie wyników przez przemysł farmaceutyczny w zakresie rozwoju nowych terapii zaburzeń psychicznych.

Projekt jest realizowany przez Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w okresie od 15.04.2021 do 31.12.2023, dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR.04.02.00-00-D007/20-00).

Koszt całkowity projektu
96 658 942,68
Koszty kwalifikowalne
90 332 381,26
Wysokość dofinansowania
75 225 963,00

CEPHARES

Cele projektu

Centrum rozwoju nowych farmakoterapii zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego

Utworzenie zaawansowanego technologicznie Centrum CEPHARES stanowi odpowiedź na coraz większe i wciąż niezaspokojone potrzeby terapeutyczne w obszarze depresji, lęku, schizofrenii, chorób neurodegeneracyjnych czy uzależnień od substancji psychoaktywnych, włączając tzw. dopalacze. Schorzenia te są powiązane z postępem cywilizacyjnym, szczególnie w krajach wysokorozwiniętych, a problemy zdrowia psychicznego nabierają wyjątkowej aktualności wobec pandemii COVID-19, której skutki, związane z ograniczeniami sanitarnymi, będą rzutowały jeszcze długo na kondycję psychiczną społeczeństw całej populacji światowej.

Utworzenie zaawansowanych technologicznie 5 modułów laboratoryjnych

Podstawowym zadaniem CEPHARES będzie realizacja zaawansowanych, interdyscyplinarnych badań skorelowanych ze ścieżką rozwoju kandydatów na nowatorskie leki, z wykorzystaniem najnowszej infrastruktury aparaturowej, dostępnej w nowo wybudowanych modułach laboratoryjnych (CF1-CF5). Koncepcja interdyscyplinarnego ośrodka oparta jest na komplementarnych modułach, 60-letnim doświadczeniu IF PAN i kompetencjach zatrudnionych naukowców. Przyjęty, kompleksowy programu rozwoju kandydata na nowy lek OUN zakłada wykorzystanie metod: chemo- i bioinformatyki, chemii medycznej, syntezy organicznej, analityki, biochemii, biologii molekularnej, elektrofizjologii, transgeniki.

Platforma szkoleniowa w Centrum Informacji Naukowej

W ramach CEPHARES w oparciu o unikatową infrastrukturę, utworzona zostanie także platforma szkoleniowa w Centrum Informacji Naukowej (moduł CF6) dla szerokiej grupy pracowników naukowych, studentów i doktorantów, a przy wsparciu firmy KAWA.SKA, powstanie również ośrodek referencyjny Leica, renomowanego producenta zaawansowanego sprzętu do mikroskopii konfokalnej i innych technik obrazowania. Jednym z założeń centrum jest również podnoszenie kompetencji naukowych oraz promowanie i kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród społeczeństwa.

Rozwój środowiska stymulującego wynalazczość oraz przedsiębiorczość

Jednym z założeń uruchomienia centrum CEPHARES jest stworzenie zaplecza naukowo-technicznego dla rozwoju inicjatyw typu start-up/spin off/spin-out zorientowanych na komercjalizację wyników badań prowadzonych w obszarze OUN przez IF PAN – zgodnie z polityką naukową (transferu technologii) i gospodarczą (wsparcie dla rozwoju innowacyjnych mikro i małych przedsiębiorstw).

Efektywna platforma współpracy z sektorem B+R oraz jednostkami naukowymi

Zaawansowana technologicznie infrastruktura badawcza o unikalnym charakterze w skali Europy centralnej, stanowiąca wyposażenie CEPHARES, umożliwi przedsiębiorcom prowadzącym prace B+R oraz zainteresowanym badaczom z jednostek naukowych, dostęp do najnowszych technologii z zakresu bioinformatyki, chemii leków, chemii analitycznej, analiz in vitro, technik obrazowania, farmakokinetyki, farmakologii behawioralnej oraz transgeniki. Dostęp do zaplecza badawczego CEPHARES daje możliwość prowadzenia szerokiego spektrum badań w jednym miejscu bez konieczności wynajmowania przez sektor B+R wielu podwykonawców dla jednego projektu rozwoju prototypowego leku.

CEPHARES

Etapy realizacji

2021
Podpisanie umowy na realizację projektu POIR.04.02.00-00-D007/20-00
2021
Przygotowanie postępowania przetargowego w trybie “zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie robót budowlanych – Smętna 12
2021
Przygotowanie i złożenie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia budowlanego na prowadzenie prac budowlanych i remontowych – Ojcowska 52
2021
Rozpoczęcie postępowań przetargowych na dostawę aparatury badawczo-naukowej – Smętna 12
2022
Roboty budowlane – Smętna 12
2022/2023
Postępowania przetargowe na dostawę aparatury badawczo-naukowej – Smętna 12
2023
Postępowanie przetargowe na dostawę mebli laboratoryjnych, dygestoriów – Smętna 12
2023
Dostawa mebli laboratoryjnych Smętna 12
2023
Dostawa aparatury badawczo-naukowej Smętna 12
2024
Uruchomienie Centrum CEPHARES

CEPHARES

MISJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Głównym celem projektu CEPHARES jest stworzenie unikatowego ośrodka akademickiego w skali europejskiej, konsolidującego potencjał psychofarmakologii, neurobiologii i chemii medycznej, który wyposażony w ultranowoczesne instrumentarium badawcze, zapewni kompleksowy program badań od zaprojektowania cząsteczki po w pełni zwalidowaną substancję o potencjale leku spełniającą wymagania dopuszczenia do fazy badań klinicznych w obszarze schorzeń OUN. Główne zadania CEPHARES obejmują wyznaczanie nowych kierunków farmakologicznych, prowadzenie interdyscyplinarnych prac B+R ukierunkowanych na odkrywanie nowych leków oraz opracowywanie nowych metod i technologii badawczych. Założona w CEPHARES synergia nauk podstawowych z badaniami przemysłowymi otwiera ścieżkę dla wdrożenia wyników przez współpracujących przedsiębiorców sektora farmaceutycznego oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego leku OUN.

CEPHARES INFRASTRUKTURA

Centrum CEPHARES to wydzielona przestrzeń badawcza, dostosowana pod względem wymagań technicznych do realizacji poszczególnych etapów rozwoju nowego leku zgodnie z ergonomią procesu Drug Discovery and Development oraz do świadczenia zaawansowanych usług badawczych dla sektora Life Science.

Dzięki rozbudowie części istniejącego budynku znajdującego się przy ul. Smętnej 12, powstaną nowe laboratoria w modułach: CF1 – Bioinformatyka, CF2 – Chemia leków, CF3 – Bioanaliza, CF4 – Mechanizmy działania leków i CF5 – Modele behawioralne in vivo. Zostaną one wyposażone w unikatowy, wysokowydajny sprzęt do badań, który zautomatyzuje główne procesy poszczególnych etapów rozwoju nowego leku, zapewniając możliwość prowadzenia strategicznych badań naukowych nad złożoną problematyką patologii OUN na najwyższym poziomie.

Zabytkowe obiekty przy ul. Ojcowskiej 52 będą mieścić Centrum informacji naukowej (moduł CF6) zajmujące się gromadzeniem, digitalizacją, archiwizacją i upublicznianiem wyników badań realizowanych w CEPHARES. W ramach modułu CF6 działać będzie:

 • Ośrodek konferencyjno-szkoleniowy realizujący zadania związane z organizacją szkoleń i konferencji,
 • Platforma przedsiębiorczości zajmującą się udostępnianiem zaplecza laboratoryjnego dla spółek spin-off oraz zewnętrznych grup badawczych
 • Ośrodek Referencyjny Leica renomowanego producenta zaawansowanego sprzętu do mikroskopii konfokalnej i innych technik obrazowania, który powstanie przy wsparciu firmy KAWA.SKA.
Kompleks laboratoryjny Infrastruktura laboratoryjno-szkoleniowa

CEPHARES Zespół projektowy

 • Adiunkt, kierownik Zakładu Inżynierii Genetycznej ZIG GMO/GMM w IF PAN.

  Odpowiedzialny za zarządzanie projektem na etapie przygotowania wniosku o finansowanie oraz realizacji inwestycji. Koordynuje wszystkie działania, odpowiedzialny za rozmowy z partnerami strategicznymi, ogólną wizję projektu w fazie inwestycyjnej oraz funkcjonowania jednostki w okresie trwałości projektu oraz uruchomienie modułów CF4 i CF5.

 • Kierownik Działu Technicznego IF PAN

  Odpowiedzialny za proces przygotowania inwestycji od strony technicznej, budowlanej oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także koordynację i prowadzenie procesu inwestycyjnego. Był odpowiedzialny za koordynację całości prac związanych z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji przy ul. Smętnej 12 oraz projektu budowlanego dla inwestycji przy ul. Ojcowskiej 52.

 • Odpowiedzialny za koordynację i prowadzenie procesu inwestycyjnego przy ul. Smętnej 12.

 • Broker Technologii w Dziale Transferu Technologii oraz Specjalista w Zakładzie Chemii Leków IFPAN

  W projekcie odpowiedzialna za koordynację zakupu aparatury, uruchomienie modułu CF2 i CF6, kontakty z sektorem B+R oraz promocję projektu.

 • Kierownik Działu Transferu Technologii w IF PAN

  Odpowiedzialny za kontakty z sektorem B+R i pozyskiwanie partnerów strategicznych dla projektu Cephares na etapie inwestycji i w okresie trwałości projektu, współodpowiedzialny za uruchomienie modułów  CF1.

 • Specjalista w Zakładzie Chemii Leków IF PAN

  Odpowiedzialna za przygotowanie agendy badawczej oraz zgodność merytoryczną wniosku z agendą badawczą w trakcie realizacji projektu jak również pozyskiwanie partnerów naukowych do realizacji przyszłych badań w Cephares i współodpowiedzialna za uruchomienie modułów  modułu CF3 i CF6.

 • Kierownik Zakładu Chemii Leków w IF PAN

  Konsultacja merytoryczna w zakresie funkcjonowania modułów Cephares pod kątem opracowywania nowych kandydatów na leki OUN. Doradztwo w zakresie możliwości i wizji rozwoju Cephares w oparciu o aktualne potrzeby i zainteresowania sektora naukowego i B+R. Współodpowiedzialny za uruchomienie modułów CF1 i CF3.

 • Główny Księgowy w IF PAN

  Konsultacja i nadzór księgowo-finansowy nad realizacją projektu.

 • Kierownik Sekretariatu IF PAN

  Obsługa administracyjna projektu, przygotowywanie regulaminów, sprawozdań, raportów, umów oraz aneksów o dofinansowanie, materiałów informacyjnych, promocyjnych, prowadzenie korespondencji.

 • Pracownik w Zakładzie Neurofarmakologii Molekularnej

  Obsługa systemu SL, kontakt z IP.